06 62 45 02 38 sandylaurore@orange.fr

petit :

poireau, mâche, pomme de terre, chou chinois, potiron.

moyen :

poireau, mâche, pomme de terre, chou chinois, potiron, carotte.

grand :

poireau, mâche, pomme de terre, chou chinois, potiron, carotte, radis blanc, oignon.